Actievoorwaarden DPG Media Actie Pop-up Hotel Tempur®

Algemeen

1. Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie Pop-up Hotel Tempur® (hierna: de “Actie”) georganiseerd door DPG Media B.V., gevestigd te Amsterdam (1018 LL) aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna: “Independer”).

2. De Actie heeft tot doel het promoten van het merk Tempur®.

Deelname

1. De deelname aan de Actie is gratis en geschiedt via de website leukstetickets.nl.

2. De deelnemer (hierna: de “Deelnemer(s)”) aan de Actie dient hiervoor alle voor deze Actie noodzakelijke gegevens achter te laten. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat deze gegevens juist zijn.

3. Indien de Deelnemer bij deelname aan de Actie onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens doorgeeft heeft DPG Media het recht om de deelname van de Deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan eenzijdig door DPG Media worden besloten het recht op de te winnen prijs(zen) te laten vervallen.

4. De deelname aan de Actie is uitgesloten voor Deelnemers onder de 18 jaar, medewerkers van DPG Media, Tempur® en aan haar gelieerde ondernemingen én een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

5. De Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

6. DPG Media is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie.

7. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.

Actieopzet

1. De Actie loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022.

2. De Deelnemer moet zijn/of haar gegevens achterlaten op de onder het kopje deelname genoemde website om kans te maken op de prijs.

Prijzen

1. De volgende prijs kan worden gewonnen: op vooraf geselecteerde data* kan één overnachting voor twee personen (één kamer) worden gewonnen in het Pop-up Hotel Tempur® ® (vondice hotel te Amsterdam).

2. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt door DPG Media.

3. De prijswinnaars ontvangen een persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres. Indien de prijswinnaar niet binnen 24 uur na de bekendmaking via e-mail reageert wordt een nieuwe prijswinnaar getrokken en vervalt de prijs.

4. De winnaar krijgt een datum voor de overnachting toegewezen. Deze datum kan niet worden verplaatst.

5. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie worden gecorrespondeerd.

6. DPG Media kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden die prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien de prijswinnaar de prijs weigert in ontvangst te nemen. Indien de Deelnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt komt deze niet in aanmerking voor een prijs.

7. Aanwijzing van de prijswinnaars geschiedt uiterlijk op 31 januari 2022. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt conform artikel 2 van dit hoofdstuk.

8. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

9. DPG Media behoudt zich het recht voor de prijzen gedurende de Actie aan te passen, dan wel aan te vullen met additionele prijzen.

10. In geval van fraude en/of onrechtmatige beïnvloeding behoudt DPG Media zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van de prijs over te gaan of om achteraf de prijs te laten vervallen.

11. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van DPG Media, dat wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf de kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.

Privacy en persoonsgegevens

1. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. DPG Media kan de Deelnemer verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op de door de Deelnemer opgegeven woon- en/of verblijfplaats.

2. Deelnemers die prijzen winnen kunnen door DPG Media gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Deze winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van DPG Media hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.

3. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie worden verwerkt door DPG Media en gedeeld met het Pop-up Hotel Tempur® ® (vondice hotel te Amsterdam) voor het verwerken van de reservering, het bijhorende boekingsproces en de overnachting.

4. In verband met de Actie aan DPG Media verstrekte persoonsgegevens wordt verwerkt voor deelname aan de Actie. Meer informatie hieromtrent is beschikbaar in het privacy statement van DPG Media.

Aansprakelijkheid

1. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie.

2. DPG Media is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie of tijdens de Actie.

3. DPG Media draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.

4. DPG Media is niet aansprakelijk voor de schades die voortvloeien uit vergissingen in de Actie. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

5. DPG Media is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

6. DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze Actie.

Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Independer.

2. DPG Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar haar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat DPG Media daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Actie, waaronder de website, de teksten, afbeeldingen, lay-out, software en/of overige informatie komen toe aan Independer.

4. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen (hierna: de “Gedragscode”) van toepassing. DPG Media handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

5. Als enige bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze Spelvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Spelvoorwaarden.

6. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit verband houdende met deze Spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

7. Eventuele klachten over de Actie kunnen worden gericht aan: leukstetickets@persgroep.net

*DATA te winnen overnachtingen:

  • 21 januari 2022
  • 22 januari 2022
  • 28 januari 2022
  • 29 januari 2022
  • 11 februari 2022
  • 12 februari 2022
  • 17 februari 2022
  • 18 februari 2022